Mein Fun or Ho Fun

Mein Fun Served with Soft Noodle, and Ho Fun Served with Flat Rice Noodle

Chicken Mei Fun or Ho Fun $9.45
Beef Mei Fun or Ho Fun $10.25
Shrimp Mei Fun or Ho Fun $10.25
Vegetable Mei Fun or Ho Fun $9.25
Singapore Mei Fun Spicy $11.45